Bureaux Thomas & Piron Bâtiment Wierde - 2019 | Thomas & Piron